سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
عضو هیئت علمی  
2002/09/23 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه فرهنگی طه  
سردبیر بازتاب اندیشه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه فرهنگی صهبای یقین  
عضو موسس و مدیر مسئول  
2001/03/21 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه  
مدرس 
2004/09/22 
ادامه دارد 
---